Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)

Podstawowe obowiązki:

- kompletowanie dokumentów księgowych, oraz nadzór nad należytym ich przechowywaniem,

- weryfikowanie, dekretowanie i wprowadzanie dokumentów księgowych do ewidencji komputerowej (faktury sprzedaży, faktury zakupu, raporty kasowe, wyciągi bankowe),

- wystawianie faktur sprzedaży i korekt, not korygujących,

- naliczanie odsetek od nieterminowych zapłat,

- windykacja należności i uzgadnianie niezgodności,

- ewidencja, rozliczanie, kontrola środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- prowadzenie rejestrów sprzedaży oraz zakupu VAT,

- przygotowywanie umów zlecenia dla pracowników.

 

 

 

Dodatkowe obowiązki:

- dokonywanie płatności za pomocą elektronicznych systemów bankowych,

- uzgadnianie sald i rozrachunków z kontrahentami,

Wymagania:

- znajomość ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,

- znajomość klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków,

- znajomość obsługi urządzeń biurowych,

- obsługa pakietu Microsoft Office,

- osoba sumienna, skrupulatna, obowiązkowa i terminowa, spokojna, uczciwa, potrafiąca pracować pod presją czasu oraz w zespole.

Wymagania dodatkowe:·

mile widziane doświadczanie w jednostce budżetowej, znajomość programów Finanse i Rozrachunki Progman

Wykształcenie:

Min.średnie

Wymagane dokumenty i oświadczenia:·

- CV  oraz list motywacyjny,

- dokumenty potwierdzające staż pracy na podobnym stanowisku,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu”

 

Dokumenty należy przesyłać lub składać do dnia 02 sierpnia 2017 r. na adres: Zespół Szkół nr 7, ul. Stawna 4/6, 81-629 Gdynia.