Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego „Siódemka” w Gdyni ul. Stawna 4/6, 81-629 Gdynia zawiadamia członków klubu, iż 27 kwietnia 2017 r. godz. 17.00 - I termin (17:30 - II termin) w sali nr 24  Zespołu Szkół nr 7 w Gdyni odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze zgodnie z poniższym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

2. Wybór przewodniczącego obrad oraz powołanie protokolanta.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie porządku obrad.

5. Wybór komisji:

a) mandatowo-skrutacyjnej,

b) uchwał i wniosków.

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za 2016 rok.

a) sprawozdanie finansowe

b) sprawozdanie merytoryczne

7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań.

9. Przedstawienie projektu nowego statutu stowarzyszenia uwzględniającego przesłane uwagi.

Projekt do wglądu w siedzibie klubu, istnieje możliwość zapoznania się z dokumentem po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym z prezesem klubu lub członkami zarządu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu UKS 7 Gdynia.

11. Wybór i powołanie nowych organów klubu na podstawie przyjętego statutu.

12. Przyjęcie wniosków z zebrania – komisja uchwał i wniosków.

13. Sprawy różne

14. Podsumowanie i zamknięcie obrad.

 

 

W imieniu Zarządu Klubu serdecznie zapraszam

Prezes Klubu

Arkadiusz Skrzyński